Metformine

Werking:

 • Remt gluconeogenese in de lever en verbetert insulinegevoeligheid
 • Lichte daling van LDL-cholesterol en totale cholesterol
 • Verlaagt mogelijk de mortaliteit en macrovasculaire en diabetesgerelateerde morbiditeit

Bijwerkingen:

 • Gastro-intestinale bijwerkingen, hoofdpijn, vermoeidheid, smaakstoornis
 • Melkzuuracidose (geen verhoogd risico bij rekening houden met contra-indicaties; staken bij braken, diarree en/of dreigende dehydratie)

Contra-indicatie:

 • Ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 10 ml/min/1,73 m2)
 • Ernstige leverfunctiestoornis
 • Hypoxie bij hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld gedecompenseerd ernstig hartfalen, respiratoir falen en recent myocardinfarct)
 • Slechte voedingstoestand
 • Fors alcoholgebruik

Aandachtspunten:

 • Staak de metformine tijdelijk bij (dreigende) dehydratie, bijvoorbeeld bij intercurrente ernstige diarree, braken of koorts; vooral bij een verminderde nierfunctie (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2) bestaat er onder deze omstandigheden een verhoogd risico op melkzuuracidose.
 • Begin met een lage dosis en verhoog de dosering geleidelijk om de kans op maag-darmklachten te verkleinen. Verlaag de dosering zo nodig (tijdelijk).
 • Schrijf metformine bij een eGFR 10-30 ml/min/1,73 m2 in een dosering van maximaal 1 dd 500 mg voor.

Stofnaam:  Metformine Tablet 500/850/1000 mg
Startdosering
  – 1 dd 500 of 850 mg 
Maximale dosering
  – 3000 mg/dag
Dosering bij verminderde nierfunctie
  – eGFR 10-30 ml/min/1,73 m2: maximaal 1 dd 500 mg
– eGFR 30-50 ml/min/1,73 m2: 2 dd 500 mg(2)
– eGFR 50-60 ml/min/1,73 m2: 2-3 dd 500 mg(2
Gebruiksadvies
  – 1-3 dd tijdens of na maaltijd
– Instrueer de patiënt om contact op te nemen bij braken, bij koorts, en/of bij ernstige diarree